İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Diğer İhaleler

VRF/VRV ÖZELLİKLİ KLİMA SATIN ALINACAKTIR  

Şehir :Konya
İlçe :Karatay
Kurum :KONYA ADLİYESİ
Dosya No :2012/54360
Cinsi :Diğer İhaleler
Açıklama :VRF/VRV ÖZELLİKLİ KLİMA SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi :29.05.2012 Saat: 10:30
Detaylar :
VRF/VRV ÖZELLİKLİ KLİMA SATIN ALINACAKTIR
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

VRF/VRV ÖZELLİKLİ KLİMA SATIN ALINACAKTIR Konya Adliyesi KONYA ADLİYESİ VRF/VRV ÖZELLİKLİ KLİMA ALINMASI VE MONTAJI, alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile İhale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2012/54360 1 -idarenin a) Adresi: AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ 63 KARATAY KONYA b) Telefon ve faks numarası: 3322213100 - 3322213244 c) Elektronik Posta Adresi: konyacbs@adalet.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktanna ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımlan Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri: KONYA ADLİYESİNDE, PROJESİNDE BELİRTİLEN YERLER c) Teslim tarihi: Sözleşmeyi müteakip 5 gün içerisinde işe başlanıp 30 gün içerisinde tüm klimaların montajlan tamamlanıp çalışır hale getirilmelidir 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: KONYA ADALET SARAYI -C- BLOK 1. KAT KONFERANS SALONU b) Tarihi ve saati: 29.05.2012 -10:30 4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından İlk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere İhale konusu İş veya benzer işlere İlişkin İş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukanda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a)Aday veya İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, b;Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya İstekli adına düzenlenen kapasite raporu cjAdayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi 4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler: ihale konusu işle alakalı klima ve benzeri sistemlerinin yıllık üretim miktarlarını gösterir belgeleri sunması yeterlidir 4.4. Bu İhalede benzer İş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. her türlü Merkezi sistem soğutma, iklimlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA ADLİYESİ -J-BLOK 2. KAT 206 NOLU İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ODASI, adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA ADALET SARAYI -J- BLOK 2. KAT 206 NOLU İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan İstekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 {doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BasınK-1366)-184 www.bik.gov.tr - www.konyapostasi.com.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.