İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Diğer İhaleler

VİDALA DERİ, ANALİN DERİ, MEŞİN YARMA ASTARLIK VE DANA MEŞİN SATIN ALINACAKTIR 

Şehir :Ankara
İlçe :Ayaş
Kurum :Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İsvurtları Kurumu Avas Acık Ceza İnfaz Kurumu
Dosya No :2011/4709
Cinsi :Diğer İhaleler
Açıklama :VİDALA DERİ, ANALİN DERİ, MEŞİN YARMA ASTARLIK VE DANA MEŞİN SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi :16.02.2011 Saat: 14:30
Detaylar :
VİDALA DERİ, ANALİN DERİ, MEŞİN YARMA ASTARLIK VE DANA MEŞİN SATIN ALINACAKTIR
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

İhale İlam VİDALA DERİ, ANALİN DERİ, MEŞİN YARMA ASTARLIK VE DANA MEŞİN SATIN ALINACAKTIR Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İsvurtları Kurumu Avas Acık Ceza İnfaz Kurumu İs Yurdu 1.000.000 DESİ VİDALA DERİ, 100.000 DESİ ANALİN DERİ, 250.000 DESİ MEŞİN YARMA ASTARLIK ve 75.000 DESİ DANA MEŞİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynnhlı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2011/4709 1-İdarenin a) Adresi: ESKİ ALAY MEVKI-I AYAŞ ANKARA b) Telefon ve faks numarası: 3127122509 - 3127122547 c) Elektronik Posta Adresi: halilkekilli@adalet.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği: internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktan: İhalenin niteliği, türü ve miktanna ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yen,: AYAŞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜI" ? AMBARLARI c) Teslim tarihleri: Sözleşmeye Mütakip (izleyen) 60 takvim gündür, ihali koni mal 2 parti halinde teslim edilecektir. İlk parti de malın %50 ikinci parti de % 50'sini teslim edecektir.İlk parti sözleşme imzalandıktan sonra en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Mal mesai saatleri içerisinde yüklenicinin vasıtaları ile idarenin depo veya ambarlarına kadar taşı. istifleme sureti ile yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: ESKİ ALAY MEVKİ-İ AYAŞ / ANKARA b) Tarihi ve saati: 16.02.2011 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçekjcişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine g( Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gi belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a ) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sİcil Belgesi b ) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapesite Raporu c ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlemiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi e ) ihale konusu malın imalatçısı olanlar günlük en az 35.000 desi deri ürerimi olacak şekilde kapesite raporu f) ihale konusu malın yetkili satıcısı olanlar yetki aldıklan üreticinin günlük en az 35.000 desi deri üretimi olacak şekilde kapesite raporu 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYAŞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYAŞ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (www.bik.eov.tr1 Basın: A-697

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.