İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Bilinmeyen İhaleler

PREFABRİK KONUT İHALE İLANI 

Şehir :İstanbul
İlçe :Ümraniye
Kurum :TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No :2012/78781
Cinsi :Bilinmeyen İhaleler
Açıklama : PREFABRİK KONUT İHALE İLANI
İhale Tarihi :10.07.2012 Saat: 14:30
Detaylar :
 PREFABRİK KONUT
İHALE İLANI
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

İHALE İLANI PREFABRİK KONUT YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 4. Grup Müdürlüğümüz Arazisi Üzerinde, 16 Adet (2+1), 4 Adet (3 + 1) Prefabrik Deprem Konutu Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İHALE KAYIT NUMARASI l-İDARENİN a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi 2-IHALE KONUSU YAPIM IŞININ a) Niteliği, türü ve miktarı b) Yapılacağı yer c) İşe başlama tarihi ç) işin süresi 3- İHALENİN a) Yapılacağı yer :2012/78781 \ :N. Kemal Mh. Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No:9 Ümraniye/ISTANBUL :2165215800-2163281193 :4grupmd@teias.gov.tr :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. :Ümraniye/ÎSTANBUL :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. :Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. :TEİAŞ 4.11etim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No:9 Ümraniye/İstanbul b) Tarihi ve saati: -10.07.201214:30 4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranmdan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir, b)Teknik Personel: Adet Pozisyonu 1 Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri Şantiye yönetimi ve jş güvenliğinden sorumlu tnşaat_Mühendisi 3 yıl iş deneyimli olması 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat Mühendisliği ve Mimarlık 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 4.11etim Tesis ve işletme Grup Müdürlüğü Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No:9 Ümraniye/İstanbul (Satınalma ve Ticaret Servisi) adresinden satm alınabilir, ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokumam almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TC ZİRAAT BANKASI ÜMRANİYE ŞUBESİ TR 560001000717377120446033 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satm almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumam talep başvurularım yukarıda yer alan faks numarasına veya yazdı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır, ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanm ulaşmamasından veya geç ulaşmasmdan ya da dokümanm eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satm alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 4.11etim Tesis ve işletme Grup Müdürlüğü Sütçü Cad. Şekermaslak Sk. No:9 Ümraniye/İstanbul (Muhaberat Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer husustan İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20 BASIN: 40052 (www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de.

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.