İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Sağlık İhaleleri

PATOLOJİ LABORATUVARI TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Şehir :İstanbul
İlçe :Bağcılar
Kurum :BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Dosya No :2010/568081
Cinsi :Sağlık İhaleleri
Açıklama :PATOLOJİ LABORATUVARI TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi :10.01.2011 Saat: 10:00
Detaylar :
PATOLOJİ LABORATUVARI TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

SAĞLIK BAKANLIĞI Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi PATOLOJİ LABORATUVARI TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Patoloji Laboratuarı Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2010/568081 l-idarenin a)Adresi : MERKEZ MAH. ESENLER CAD.6. SOKAK BAĞCILAR . İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2124404000 - 2124404242 c) Elektronik Posta Adresi : info@beh.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.beh.gov.tr 2-ihale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mah. Esenler Cad. 6 Sok. Taşınır Mal Birimi c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mâl teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Hastane tıbbi sarf deposunun stok durumuna göre peyderpey 30.06.2011 tarihine kadar teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren Hastane tıbbi sarf deposunun stok durumuna göre peyderpey Muayene Kabul Birimine 30.06.2011 tarihine kadar teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mah. Esenler Cad. 6: Sok. Bağcılar/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 10.01.2011 -10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası .belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, jlgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: UBB: İstekliler T.C. ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında kaydı yapılmış ve sağlık bakanlığından onaylanmış barkot numaralan kayıtlı olmayan ithal ya da imal ürünler piyasaya arz edilmeyecek ve ihalelere teklif verilmeyecektir. Yine aynı şekilde ithalatçı ya da imalatçı firmalar tarafından ihaleye iştirak edecek olan bayilerin ulusal bilgi bankası veri tabanına kayıtlı olması zorunludur.245 ile başlayan geçici barkoda sahip ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ancak SGK Geri Ödeme kapsamında olmayan ürünlerin 245 kodlu olanları değerlendirmeye alınacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, • ı 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. ' 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gşreken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamalan içeren doküman: İstekliler ihale bitimine kadar teklif ettikleri malzemelere ait numune getireceklerdir. (Numuneler firmanın adını açıkça belirten kutular içerisinde dizi pusulası hazırlanacak. Dizi pusulasındaki malzemelerin sıralanması ihale malzeme sıra numaralarını takip eder şekilde olacaktır. Numuneler ihale komisyonuna veya idareye tutanakla teslim edilecek, tutanağın bir sureti istekliye verilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Numunelerin değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir, 6. jhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mah: Esenler Cad. 6 Sok. Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mah. Esenler Cad. 6 Sok. Bağcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür; 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: 85414-1497

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.