İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Hizmet İhaleleri

İHALE İLANI-KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 53. ŞUBE ŞEFLİĞİ (HATAY) VE 54. ŞUBE ŞEFLİĞİ (GAZİANTEP) SINIRLARI İÇİNDE SATHİ KAPLAMALI, BSK YOLLARDA RUTİN BAKIMI YAPIM İŞ 

Şehir :Mersin
İlçe :Merkez
Kurum :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No :2012/94373
Cinsi :Hizmet İhaleleri
Açıklama :İHALE İLANI-KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 53. ŞUBE ŞEFLİĞİ (HATAY) VE 54. ŞUBE ŞEFLİĞİ (GAZİANTEP) SINIRLARI İÇİNDE SATHİ KAPLAMALI, BSK YOLLARDA RUTİN BAKIMI YAPIM İŞ
İhale Tarihi :28.08.2012 Saat: 11:30
Detaylar :
İHALE İLANI-KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 53. ŞUBE ŞEFLİĞİ (HATAY) VE 54. ŞUBE ŞEFLİĞİ (GAZİANTEP) SINIRLARI İÇİNDE SATHİ KAPLAMALI, BSK YOLLARDA RUTİN BAKIMI YAPIM İŞ
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 53. ŞUBE ŞEFLİĞİ (HATAY) VE 54. ŞUBE ŞEFLİĞİ (GAZİANTEP) SINIRLARI İÇİNDE SATHİ KAPLAMALI, BSK YOLLARDA RUTİN BAKIMI YAPIM İŞİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 53. Şube Şefliği (Hatay) ve 54. Şube Şefliği (Gaziantep) Sınırları içinde Sathi Kaplamalı, BSK yollarda Rutin Bakımı Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2012/94373 1-İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik posta adresi ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ GMK Bulvarı Toroslar MERSİN 3243201727-3243207135 bol05@kgm.gov.tr 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP' ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: 53. (Antakya) ve 54. (Gaziantep) Şube Şeflikleri Devlet ve ilyolları c) işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır, ç) işin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Karayolları 5. Mersin Bölge Müd. ihale Salonu b) Tarihi ve saati: 28.08.2012 -11:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 1 Şantiye Şefi inşaat Müh. En az 5 yıl deneyimli 4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler - 4 ad Damperli Kamyon ( En az 120 Hp) (Sürücülü) - 2 ad Bakım Greyderi (En az 80 Hp) - 2 ad Lastik tekerlekli kana! kazıcı (Kırıcılı)(En az 114 Hp)(l m3 kova kapasiteli) - 4 ad Vibrasyonlu Ön tekerleği Çelik Bandajlı Bakım Silindiri (En az 20,5 HP) - 2 ad Derz kesme makinesi (Dizel motorlu) - 6 ad Çift Kabinli Pikap (sürücülü) (200 KM/Gün) (En az 2009 model) - 8 Ad Sırt tipi motorlu çim biçme makinesi (En az 2 Hp) - 2 Ad Ekipmanlı Kamyon (Ön süpürge, Levha-CTP Çakma Aparatlı) 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer iş Gurupları Tebliğinde yer alan A/V Gurubu işlerdir 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 275 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 5. Mersin Bölge Müd. Tes ve Bakım Başmüh. adresinden satın alınabilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5.Mersin Bölge Müd. ihale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 http://www.bik.gov.tr (Basın TY111 o\ Resmi İlanlar www. ilan. gov. tr' de

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.