İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/İnşaat Malzemeleri İhaleleri

Gülsen Batar Anadolu Lisesi yapım işi İHALE İLANI 

Şehir :Gaziantep
İlçe :Şahinbey
Kurum :İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Dosya No :2012/77029
Cinsi :İnşaat Malzemeleri İhaleleri
Açıklama : Gülsen Batar Anadolu Lisesi yapım işi İHALE İLANI
İhale Tarihi :17.07.2012 Saat: 09:30
Detaylar :
 Gülsen Batar Anadolu Lisesi yapım işi İHALE İLANI
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Milli Piyango Gülsen Batar Anadolu Lisesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. ihale Kayıt Numarası: 2012/77029 1-İdarenin a) Adresi: b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: b) Yapılacağı yer: c) İşe başlama tarihi: ç) İşin süresi: 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: b) Tarihi ve saati: Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:9 İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şehitkamil/GAZİANTEP 3423210654 - 3423210657 gantepozidr@ttnet.net.tr https: //ekap .kik. gov.tr/EKAP/ İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Gaziantep Şahinbey İlçesi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür. Gaziantep İl Özel İdaresi İhale Salonu İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP 17.07.2012-09:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu 1 Şantiye Şefi I Saha Mühendisi 1 Saha Mühendisi Mesleki Unvanı İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Mesleki Özellikleri Konusunda en az 5 yıl deneyimli Konusunda en az 5 yıl deneyimli Konusunda en az 5 yıl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde benzer iş grupları Tebliği'nde Yer Alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar'dır 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güvenevler Mah.Hoca Ahmet Yesevi Cad.No:9 İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şehitkamil/Gaziantep adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Özel İdaresi İhale Salonu İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. iu*.D!.ğeTThUSflar:. c r, ^*,T 1 Basın (G-1609) www.bik.gov.tr İhalede Uygulanacak Sınır Deşer Katsayısı (N) : 1"_"". .:."... "".,*,. JS 5 J v ' RESMİ İLANLAR; www.ılan.gov.tr'de

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.