İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Bilgisayar ve Telekomünikasyon İhaleleri

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ VE 19 İNÇ RACK KABİN SATIN ALINACAKTIR 

Şehir :Ankara
İlçe :Keçiören
Kurum :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB)
Dosya No :2010/528840
Cinsi :Bilgisayar ve Telekomünikasyon İhaleleri
Açıklama :BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ VE 19 İNÇ RACK KABİN SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi :11.11.2010 Saat: 14:00
Detaylar :
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ VE 19 İNÇ RACK KABİN SATIN ALINACAKTIR
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ VE 19 İNÇ RACK KABİN SATIN ALINACAKTIR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ GÜÇ KONTROL ÜNİTESİ VE 19 İNÇ RACK KABİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır: İhale Kayıl Numarası 1-ldarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 2-lhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı b) Teslim yeri c) Teslim tarihi MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLİĞİ ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010 KEÇİÖREN ANKARA 3123843250 - 3123843261 ihalenin niteliği turu ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilt.ıvt BKAF ta (Bltkıronık Kamu Alınılan Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : GES Komutanlığı Gölbaşı/ANKARA : İşe başlama talimatının tebliğini takip eden günden itibaren: birinci kısım malzemeler 90 (doksan) takvim günü. ikinci kısım malzemeler ise 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer b) Tarihi ve saati MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nı Etlik/ANKARA 11.11.2010- 14:00 ı.h İhale Komisyonu İhale Sala 4. İhaleye katılabilme şartlan ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi: 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret e/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1,2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1,2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari'Şartnamede belirlenen teklif mektubu. m geçici teminat. ıı alt yüklenicilere yaplınlamaz. ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirler 4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kıs 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgele İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının «örülmesi ve satın alınması: 7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karş kanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale larih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı MSB Ankara Tedarik Böl» 3 Nu.lı İhale Komisyonu Başkanlığı İden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpım inden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Etlik/ANKARA adresint 9. istekliler tekliflerini ihale yapılan istekliyle h bulunan toplam bedel üz Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif etlikleri bedelin %3'ünden az olmamak lerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 ((yüzy 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. IIC kendi belirleyecekleri tutarda geçici le i» takvim günüdür. IKll ' Basın A-15303 (www.bik.gov.tr)

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.