İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Gıda İhaleleri

BEYAZ PEYNİR SATIN ALINACAKTIR  

Şehir :İzmir
İlçe :Kemalpaşa
Kurum :İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Dosya No :2010/554543
Cinsi :Gıda İhaleleri
Açıklama :BEYAZ PEYNİR SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi :24.01.2011 Saat: 10:00
Detaylar :
BEYAZ PEYNİR SATIN ALINACAKTIR
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

BEYAZ PEYNİR SATIN ALINACAKTIR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Bornova/İzmir) 1 (BİR) KALEM 5 (BEŞ) KISIM BEYAZ PEYNİR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2010/554543 1-İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı KEMALPAŞA CADDESİ 35040 BORNOVA İZMİR 2324794806 - 2324793180 İhlkoml ikm35@jandarma gov.tr b) Teslim yerleri c) Teslim tarihleri 3- İhalenin a) Yapılacağı yer b) Tarihi ve saati 4. : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : İHTİYAÇ. LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. : TAAHHÜT KONUSU MAL/MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN, BEYAZ PEYNİR BİRİNCİ TAKSİT 1-30 GÜN, İKİNCİ TAKSİT 150-180 GÜN, İÇİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 2. 2.1. 2.2. : J.TED.MRK.K.LIGI BORNOVA-IZMIR : 24.01.2011 -10:00 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; w 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgejer ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.Tedarik Merkezi Komutanlığı Hacılarkırı/Bornova/İzmir adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NU'LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((DOKSAN)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İHTİYAÇ LİSTESİ KISIM SIRA MALZEMENİN İHTİYAÇ SAHİBİ BİRLİK / TESLİM YERİ TOPLAM NO NO CİNSİ 1 1 BEYAZ PEYNİR FOÇA J.KOMD.OK. VE EGTMRK.K. LİGİ 20.000 KG. 2 KIRKAĞAÇ 6 NCI J.KOMD.EGTA.K. LİGİ 20.000 KG. 3 BORNOVA 10 NCU J.EGTA.K. LİGİ 18.000 KG. 4 AYDIN 1 NCI J.EGT.TB.K. LİGİ 16.000 KG. 5 SEFERİHİSAR J.MU.EGTTB.K. LİGİ 13.100 KG. E.Telgraf:13/12 1-17106 www.bik.gov.tr

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.