İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Temizlik İhaleleri

36 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 

Şehir :Adana
İlçe :Seyhan
Kurum :SAGLIK BAKANLIĞI Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Dosya No :2010/582379
Cinsi :Temizlik İhaleleri
Açıklama :36 Kalem Temizlik Malzemesi alımı
İhale Tarihi :02.02.2011 Saat: 10:00
Detaylar :
36 Kalem Temizlik Malzemesi alımı
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

İHALE İLANI T.C.SAGLIK BAKANLIĞI Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 36 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2010/582379 1 -İdarenin a) Adresi: Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No:10 01130 Seyhan/ADANA b) Telefon ve faks numarası: 322 431 60 01 - 322 435 15 32 c) Elektronik Posta Adresi: adanadcbl @saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2-lhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 1)Aliminyum Folyo 100 Rulo, 2)Streç Film 75 Adet, 3)Tek Kullanımlık Köpük Tabak 5 Gözlü 130.000 Adet, 4)Tek Kullanımlık Köpük Bardak 175 mi 110.000 Adet, 5)Tek Kullanımlık Yemek Kaşığı Şeffaf 170.000 Adet, 6) Tek Kullanımlık Yemek Çatalı Şeffaf 200.000 Adet, 7)Tek Kullanımlık Çay Kanşbna ~ 100.000 Adet, 8)Tek Kullanımlık Köpük Tabak 3 Gözlü 80.000 Adet, 9)Ağır Kir,Yağ ve Kan Çözücü Yardıma Yıkama Maddesi 5.500 Kg., 10)Bulaşık Makine Deterjanı (Sanayi Tipi) 1.000 Kg., 11)Bulaşık Makine Parlatıcısı (Sanayi Tipi) 1.000 Kg.,12)Ana Yıkama Deterjanı Matik (Sanayi Tipi) 10.000 Kq., 13)Klorlu Ağartıcı Toz Yardımcı Yıkama Maddesi 5.500 Kg., 14)Toz Kireç Sökücü (Sanayi Tipi Çamaşır Mak. için) 1.000 Kg., 15)Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı 3.000 Kg., 16)Çamaşır Deterjanı Matik (Ev Tipi makine için) 300 Kg., 17)Çamaşır Yumuşatıcısı 100 Kg., 18)Sıvı El Sabunu 8.000 Kg.,19)Ev Tipi Bulaşık Makine Deterjanı 125 Kg., 20)Ev Tipi Bulaşık Makine Tuzu 125 Kg., 21)Röntgen Film Poşeti Küçük Boy 50.000 Adet., 22)Röntgen Film Poşeti Büyük Boy 25.000 Adet, 23)Şeffaf poşet 1 Kg.lık 75 Kg., 24)Şeffaf Poşet 2 Kg.lık 50 Kg., 25)Şeffaf Poşet 5 Kg.lık 50Kg., 26)Şeffaf Poşet 250 Gr.lık 150 Kg., 27)Şeffaf Poşet 500 Gr.lık 75 Kg., 28)Kusma Poşeti 250 kg., 29)Traş Bıçağı Banyo Tipi (Tek bıçaklı) 2.500 Adet, 30)Z Katlı Dispenser Havlu Peçete 25.000 Paket, 31)Kağıt Havlu Peçete 7.000 Rulo,32)Masa Peçetesi 9.000 Paket, 33)Tuvalet Kağıdı 8.000 Rulo, 34)Metal Tuvalet Kağıdı Askılığı 100 Adet, 35)Sıvı Sabunluk Plastik 250 Adet,36)Saç Spreyi 125 Adet,* b) Teslim yeri: İhtiyaca binaen Döşeme Mah. Erdal Acet Caddesinde bulunan Hastanemiz hizmet binasındaki Temizlik Malzeme Ambarına teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin belirleyeceği dönemlerde peyder pey alınacak ve siparişlere müteakip 10 gün içerisinde Temizlik Malzeme Ambarına teslim edilecektir. I şin bitim tarijıi 31.12.2011 dir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Döşeme Mahallesi Erdal Acet Cad. No: 10 01130 Seyhan/ADANA b) Tarihi ve saati: 02.02.2011 -10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. ve 18. kalemlere ait üretim izin belgesi verilecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Teklif edilen 9.,10.,11.,12..13.,14.,15.,16.,17. ve 18. kalemlere ait TSE veya TSEK belgesi verilecektir. . 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen 9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19. ve 20. kalemlere ait Ürün Güvenlik Bilgi Formu verilecektir. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Teklif edilen 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,30.,31.,32.,33.,34. ve 35. kalemlere ait numuneler orijinal ambalajlı olup ihale saatine kadar Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. hizmet binamızdaki Temizlik* Malzeme Ambarına tutanakla (Firmanın kaşesi.ürünün adı ve ihale sıra numarası olacak şekilde) teslim edilecek olup verilen tutanak ihale dosyasında sunulacaktır.Numune istenen kalemlerle ilgili numunesi olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Temizlik Malzemeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Erdal Acet Cad.) Döner Sermaye Birimi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Eskiistasyon Şubesi Şube Kodu:930 Hesap No:38305489-5001 (Iban No:TR880001000930383054895001) nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluylaihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Erdal Acet Cad.)Döner Sermaye Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyat hanesi virgülden sonra dört haneli kuruş olarak verilebilir. BASIN Ç- 53

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.